[Event] Shopping Time

[HGM]Cheerful[HGM]Cheerful Posts: 401WR Game Master Intermediate
edited July 10 Events
Hello Soldiers!


We've been receiving many suggestions and recommendations to release X or Y package/mystery box lately. If you're a creative person and you believe you could come up with a package or mystery box that would look unique, it is the perfect opportunity to show us your ideas. At the end of the event period, we will select the best ideas and will make them come true!

+Event Mechanics:
- From now on until August 4th (CEST), you can participate in this forum event.
- Players from both servers (Global and SEA) can participate.
- Describe what your perfect/ideal package or mystery box would contain and send it as a reply to this forum thread.
- You do not need to include a price for your package/mystery box. If it wins, we will select a price depending on its content.

+Event Rules:
- You cannot participate with sub/secondary accounts.
- You can suggest up to 3 ideas.
- You cannot include permanent items/weapons in your package/mystery box.
- You can only include guns/items/characters we sold before.

Template and example:
-------
PKG/Mystery Box Name: Cheerful's Heart
This package/mystery box contains:

PKG: Ballistic Knife Valentine (30 days), MP5K Valentine (30 days), Vector Valentine (30 days), Cupid's Bow (30 days), M4A1 Heart (30 days).
-------


+Event Rewards:
- At the end of the event period, we will select a handful of winners.
- Winners will be injected with the package they designed or a couple of the mystery boxes they came up with.
*The selected packages/mystery boxes may be slightly modified before being released.


Best regards,

Your War Rock Team.

Comments

 • HGMLoganHGMLogan Posts: 29Approved Member, WR Game Master Beginner
  नमस्कार सैनिकों!


  हमें X या Y पैकेज / मिस्ट्री बॉक्स को हाल ही में जारी करने के लिए कई सुझाव और सिफारिशें मिली हैं। यदि आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि आप एक पैकेज या रहस्य बॉक्स के साथ आ सकते हैं जो अद्वितीय लगेगा, तो यह हमारे विचारों को दिखाने का सही मौका है। घटना की अवधि के अंत में, हम सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन करेंगे और उन्हें सच करेंगे!

  + घटना यांत्रिकी:
  - अब से 4 अगस्त (CEST) तक, आप इस मंच कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
  - दोनों सर्वर (Global और SEA) के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं।
  - बताएं कि आपके सही / आदर्श पैकेज या मिस्ट्री बॉक्स में क्या होगा और इस फोरम थ्रेड के उत्तर के रूप में भेजें।
  - आपको अपने पैकेज / मिस्ट्री बॉक्स की कीमत शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह जीत जाता है, तो हम इसकी सामग्री के आधार पर एक मूल्य का चयन करेंगे।

  + घटना नियम:
  - आप उप / माध्यमिक खातों के साथ भाग नहीं ले सकते।
  - आप 3 विचारों तक का सुझाव दे सकते हैं।
  - आप अपने पैकेज / मिस्ट्री बॉक्स में स्थायी आइटम / हथियार शामिल नहीं कर सकते।
  - आप केवल हमारे द्वारा बेची गई बंदूकें शामिल कर सकते हैं।

  टेम्पलेट और उदाहरण:
  -------
  PKG / मिस्ट्री बॉक्स नाम: हंसमुख दिल
  इस पैकेज / मिस्ट्री बॉक्स में शामिल हैं:

  PKG: बैलिस्टिक नाइफ वेलेंटाइन (30 दिन), MP5K वेलेंटाइन (30 दिन), वेक्टर वेलेंटाइन (30 दिन), कामदेव का बो (30 दिन), M4A1 हार्ट (30 दिन)।
  -------


  + घटना पुरस्कार:
  - घटना की अवधि के अंत में, हम मुट्ठी भर विजेताओं का चयन करेंगे।
  - विजेताओं को उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए पैकेज या एक-दो मिस्ट्री बॉक्स के साथ इंजेक्ट किया जाएगा।
  * चयनित पैकेज / मिस्ट्री बॉक्स रिलीज़ होने से पहले थोड़ा संशोधित किया जा सकता है।


  सादर,

  आपकी वॉर रॉक टीम।
 • HGMTunedHGMTuned Posts: 73Approved Member, WR Game Master Beginner
  edited July 7
  こんにちは兵士!


  最近、XまたはYパッケージ/ミステリーボックスをリリースするための多くの提案と推奨事項を受け取っています。 あなたが創造的な人であり、あなたがユニークに見えるパッケージまたはミステリーボックスを思いつくことができると信じているなら、それは私たちにあなたのアイデアを示す絶好の機会です。 イベント期間の終わりに、最高のアイデアを選び、それを実現します!

  +イベント力学:
  - これから8月4日(CEST)まで、このフォーラムイベントに参加できます。
  - 両方のサーバー(GLOBALとSEA)のプレイヤーが参加できます。
  - パーフェクト/理想的なパッケージまたはミステリーボックスの内容を説明し、このフォーラムスレッドへの返信として送信してください。
  - パッケージ/ミステリーボックスの価格を含める必要はありません。 当選した場合は、内容に応じた価格を選択させていただきます。

  +イベント設定:
  - サブ/セカンダリアカウントで参加することはできません。
  - 最大3つのアイデアを提案できます。
  - パッケージ/ミステリーボックスに永続的なアイテム/武器を含めることはできません。
  以前に販売した銃/アイテム/キャラクターのみを含めることができます。

  テンプレートと例:
  -------
  PKG/Mystery Box Name: Cheerful's Heart
  This package/mystery box contains:

  PKG: Ballistic Knife Valentine (30 days), MP5K Valentine (30 days), Vector Valentine (30 days), Cupid's Bow (30 days), M4A1 Heart (30 days).
  -------


  +イベント報酬:
  - イベント期間の終わりに、我々は勝者の一握りを選択します。
  - 受賞者は、彼らが設計したパッケージまたは彼らが思いついたいくつかの謎の箱が挿入されます。
  *選択したパッケージ/ミステリーボックスは、リリース前に若干変更される場合があります。


  よろしくお願いします、

  あなたのウォーロックチーム。
 • HGMLapisHGMLapis Posts: 36Approved Member, WR Game Master Beginner
  edited July 7
  image

  Maligayang bati mga Mandirigma!


  Nakatanggap kami ng sari-saring mungkahi at payo ukol sa paglabas nila X or Y package/mystery box kamakailan. Kung sa tingin mo ay natatangi ang iyong ginugusto na package o mystery box, heto na ang tyansya sumali at ipamahagi ang mga ideya. Pagkatapos sa durasyon ng event, pipili kami ng mga pinakadabest na entry at gagawin makatotoo!

  +Event Rubriks:
  Simula ngayon hanggang Agosto 4th (CEST), pupwede nang lumahok sa forum event nato.
  - Mga manlalaro sa magkabilang serber (SEA at Global) ang maari sumali.
  - Ilarawan iyong minimithi na package o mystery box kung ano ang laman at ipadala bilang post sa ibaba ng forum thread.
  - Hindi na kailangan imensahe ang presyo ng nabuong package/mystery box. Kapag nanalo, kami ang bahala lalapat depende sa listahan.

  +Mga Patakaran ng Pangyayari:
  - Ipinagbabawal ang paglahok gamit ang alternatibo/ibang accounts.
  - Bumuo ng hanggang tatlong (3) ideya lamang.
  - Hindi tatangapin ang permanenteng mga aytem/sandata sa inyong package o mystery box.
  - Maari lamang isama ang mga baril/aytem/karakter naibenta dati.

  Halimbawa:
  -------
  PKG/Mystery Box Name: Cheerful's Heart
  This package/mystery box contains:

  PKG: Ballistic Knife Valentine (30 days), MP5K Valentine (30 days), Vector Valentine (30 days), Cupid's Bow (30 days), M4A1 Heart (30 days).
  -------

  +Mga Gantimpala ng Event:
  - Karamihan ng mga sumali ay mapipili ilang araw pagkalipas ng pangyayari.
  - Magpapadala kami ng package idinisenyo o nabibilang na mystery box sa mga magwawagi.
  *Ang mga napiling packages o mystery boxes ay may kaunting pagbabago kung kailangan.


  Manatiling ligtas parati,

  Inyong War Rock Team.
  Stay safe always,
  [HGM]Lapis
 • [HGM]Cheerful[HGM]Cheerful Posts: 401WR Game Master Intermediate
  edited July 7
  image

  Hola, Soldados:


  Últimamente hemos recibido muchas sugerencias y recomendaciones para que pongamos a la venta un(a) paquete/mystery box u otro/a. Si eres una persona creativa y crees que eres capaz de inventar un paquete o una mystery box que sea única y singular, esta es tu oportunidad perfecta para demostrarlo. Al final del evento, seleccionaremos las mejores ideas y haremos que se hagan realidad.

  +Mecánicas del Evento:
  - Desde hoy hasta el 4 de agosto (CEST), podéis participar en este evento foral.
  - Pueden participar jugadores de ambos servidores (Global y SEA).
  - Tenéis que describir cómo sería vuestro paquete/mystery box ideal (qué contendría) y mandarlo como respuesta a este tema del foro.
  - No tenéis que ponerle precio. Si ganáis, nosotros lo decidiremos en base a lo que contenga.

  +Normas del Evento:
  - No podéis participar con cuentas secundarias.
  - Podéis sugerir hasta 3 ideas.
  - No podéis incluir objetos/armas permanentes en vuestro paquete o mystery box.
  - Solo podéis incluir armas/objetos/personajes que se hayan vendido hasta la fecha.

  Plantilla y ejemplo:

  -------
  PKG/Mystery Box Name [nombre]: Cheerful's Heart
  This package/mystery box contains [este paquete/mystery box contiene]:

  PKG: Ballistic Knife Valentine (30 days [días]), MP5K Valentine (30 days), Vector Valentine (30 days), Cupid's Bow (30 days), M4A1 Heart (30 days).
  -------

  +Recompensas del Evento:
  - Al final del evento, seleccionaremos a una cantidad indefinida de ganadores.
  - Los ganadores recibirán el paquete o unas cuantas mystery boxes que hayan diseñado.
  *Es posible que los paquetes y las mystery boxes que ganen sean modificados antes de su lanzamiento.


  Recibid un cordial saludo,

  Vuestro Equipo de War Rock.
 • [HGM]Caronte[HGM]Caronte Posts: 305WR Game Master Intermediate
  image


  Salve Soldati,


  Abbiamo ricevuto così tanti suggerimenti per rilasciare il pacchetto Xo Y. Se sei una persona creativa e credi di poter creare un buon pacchetto o mistery box che sarebbe unica, è la perfetta occasione per farci vedere le tue idee! Alla fine del periodo dell'evento, selezioneremo le migliori idee e faremo reali!

  +Meccaniche dell'evento:
  Da adesso fino al 4 Agosto, puoi partecipare a questo evento del forum.
  - I giocatori di entrambi i server (Global e SEA) possono partecipare.
  - Descrivi il tuo pacchetto o mistery box ideale, dicendoci cosa dovrebbe contenere e mandala comer isposta a questo thread del foru,.
  - Non devi inserire il prezzo del pacchetto/mistery box. Se vincerai, lo decideremo noi in base al contenuto.


  +Regole dell'evento:
  - Non puoi partecipare con secondi account
  - Puoi portare 3 idee
  - Non puoi includere armi o items permanenti
  - Puoi soltanto inserire armi/items/personaggi già venduti prima.


  Template ed esempio:
  -------
  PKG/Mystery Box Name: Cheerful's Heart
  This package/mystery box contains:

  PKG: Ballistic Knife Valentine (30 days), MP5K Valentine (30 days), Vector Valentine (30 days), Cupid's Bow (30 days), M4A1 Heart (30 days).
  -------


  +Premi dell'evento:
  - alla fine dell'evento, selezioneremo una manciata di vincitori.
  -  I vincitori riceveranno il pacchetto che hanno creato o un paio di mystery boxes che hanno proposto.
  * I pacchetti/mistery boxes potrebbero essere leggermente modificate prima del rilascio.


  Saluti,

  Il tuo Team di WarRock

  Regards,

  [HGM]Caronte
 • HGMMoonHGMMoon Posts: 13Approved Member, WR Game Master Beginner
  edited July 7
  image
  Hallo Soldaten!


  Wir haben in letzter Zeit viele Vorschläge und Empfehlungen zur Veröffentlichung von X- oder Y-Paketen/Mystery Boxen erhalten. Wenn Ihr kreativ seid und glaubt, Ihr könntet mit einem Package oder einer Mystery-Box überzeugen, das einzigartig aussehen würde, ist dies die perfekte Gelegenheit, uns Eure Ideen zu zeigen. Am Ende des Eventzeitraums wählen wir die besten Ideen aus und setzen sie in die Tat um!

  +Event-Mechanik:
  - Von jetzt an bis zum 4. August (MESZ) könnt Ihr an diesem Forumsevent teilnehmen.
  - Spieler von beiden Servern (Global und SEA) können teilnehmen.
  - Beschreibt, was Euer Perfekt/Ideal-Paket oder Eure Mystery Box enthalten würde und schickt es als Antwort auf diesen Forums-Thread.
  -Ihr braucht keinen Preis für eure Paket/Mystery Box anzugeben. Wenn es gewinnt, werden wir einen Preis je nach Inhalt auswählen.

  +Event Regeln:
  - ihr könnt nicht mit Sub-/Sekundärkonten teilnehmen.
  - Ihr könnt bis zu 3 Ideen vorschlagen.
  - Ihr könnt keine permanenten Gegenstände/Waffen in euer Package/Mysterybox aufnehmen.
  - Ihr könnt nur Waffen/Gegenstände/Charaktere einbeziehen, die wir zuvor verkauft haben.

  Vorlage und Beispiel:
  -------
  PKG/Mystery Box Name: Cheerful's Herz
  Dieses Paket/Mystery-Box enthält:

  PKG: Ballistic Knife Valentine (30 Tage), MP5K Valentine (30 Tage), Vector Valentine (30 Tage), Cupid's Bow (30 Tage), M4A1 Heart (30 Tage).
  -------


  +Event-Belohnungen:
  - Am Ende des Eventzeitraums werden wir eine Handvoll Gewinner auswählen.
  - Die Gewinner erhalten das von ihnen entworfene Paket oder ein paar der geheimnisvollen Boxen, die sie sich ausgedacht haben.
  *Die ausgewählten Pakete/Mystery Boxen können vor ihrer Veröffentlichung leicht modifiziert werden.


  Mit freundlichen Grüßen,

  Euer War-Rock-Team.
 • HGMWitcherHGMWitcher Posts: 18Approved Member, WR Game Master Beginner
  image

  Witajcie Żołnierze!


  Otrzymaliśmy ostatnio wiele sugestii i zaleceń dotyczących wydania pakietu X / Y pakiet / mystery box. Jeśli jesteś osobą kreatywną i uważasz, że możesz wymyślić pakiet lub mystery box, które wyglądałyby wyjątkowo, jest to idealna okazja, aby pokazać nam swoje pomysły. Pod koniec okresu wydarzenia wybierzemy najlepsze pomysły i sprawimy, że się spełnią!

  + Mechanika eventu:
  - Od teraz do 4 sierpnia (CEST) możesz uczestniczyć w tym wydarzeniu na forum.
  - Gracze z obu serwerów (globalnego i SEA) mogą brać udział.
  - Opisz, co zawiera Twoja idealna / idealna paczka lub mystery box i wyślij ją jako odpowiedź na ten wątek na forum.
  - Nie musisz podawać ceny za pakiet / mystery box. Jeśli wygra, wybierzemy cenę w zależności od jej zawartości.


  + Zasady wydarzenia:
  - Nie możesz uczestniczyć w kontach pomocniczych / dodatkowych.
  - Możesz zasugerować do 3 pomysłów.
  - Nie możesz dołączyć trwałych przedmiotów / broni do swojej paczki / mystery box
  - Możesz uwzględnić tylko pistolety / przedmioty / postacie, które wcześniej sprzedaliśmy.

  Szablon i przykład:
  -------
  Nazwa skrzynki PKG / Mystery: "Cheerful's Heart"
  Ta paczka/ skrzynka zawiera:

  PKG: Valentine Ballistic Knife Valentine (30 dni), Valentine MP5K (30 dni), Valentine Vector (30 dni), Bow Amora (30 dni), Heart M4A1 (30 dni).
  -------

  + Nagrody za event:
  - Pod koniec okresu wydarzenia wyłonimy garść zwycięzców.
  - Zwycięzcy otrzymają zaprojektowanego przez siebie pakietu lub kilku tajemniczych pudełek, które wymyślili.
  * Wybrane pakiety / tajemnicze skrzynki mogą zostać nieco zmodyfikowane przed wydaniem.


  Z poważaniem,

  Twój zespół War Rock.
  Regards,
  [HGM]Witcher
 • HGMSelfishHGMSelfish Posts: 33Approved Member, WR Game Master Beginner
  image

  Hallo Soldaten,

  We hebben de laatste tijd veel suggesties en aanbevelingen gekregen om packages/mystery boxes te verkopen. Ben jij nou een creatief persoon en denk je dat jij een package of mystery box kan samenstellen die uniek is? Dan is dit event de perfecte kans om je ideeën te posten. Aan het einde van het event selecteren we de beste ideeën en laten we ze uitkomen!

  +Event Mechanics:
  - Vanaf nu tot 14 augustus (CEST), kan je meedoen met dit forum event.
  - Spelers van beide servers (Global & SEA) mogen meedoen.
  - Beschrijf wat er in jouw ideale package of mystery box zou zitten en zet het in een antwoord op dit forum topic.
  - Je hoeft geen prijs te geven voor jouw ideale package of mystery box. Als jouw idee wint, zullen we zelf een prijs bepalen op basis van de inhoud van jouw ideale package of mystery box.

  +Event Rules:
  - Je mag niet deelnemen met sub- / secundaire accounts.
  - Je mag 3 ideeën plaatsen.
  - Je mag geen permanente items / wapens opnemen in je pakket / mystery box.
  - Je mag alleen wapens/items/characters opnemen in je pakket / mystery box die we in het verleden hebben verkocht. 

  +Template and example
  Package/Mystery Box Name: Cheerful's Heart
  This package/mystery box contains:

  Ballistic Knife Valentine (30 days), MP5K Valentine (30 days), Vector Valentine (30 days), Cupid's Bow (30 days), M4A1 Heart (30 days)


  +Event Rewards:
  - Aan het eind van dit event, selecteren we een handvol winnaars.
  - De winnaars zullen hun eigen package ontvangen of een paar exemplaren van je eigen mystery box.
  *De geselecteerde pakketten / mystery boxes kunnen enigszins worden gewijzigd voordat ze worden vrijgegeven.


  Best Regards,
  Your War Rock Team


  Regards,
  [HGM]Selfish
 • MODHavanaMODHavana Posts: 64WR Game Master Beginner
  image    image


  Merhaba Askerler!


  Son zamanlarda X veya Y paket / gizem kutusunu yayınlamak/çıkartmak için birçok öneri aldık. Yaratıcı bir insansanız ve benzersiz görünecek bir paket veya gizemli kutu bulabileceğinize inanıyorsanız, bize fikirlerinizi göstermek için bu mükemmel bir fırsat. Etkinlik döneminin sonunda en iyi fikirleri seçeceğiz ve bunları gerçeğe dönüştüreceğiz!

  + Etkinlik Mekaniği:
  - Şu andan itibaren 4 Ağustos'a (CEST) kadar bu forum etkinliğine katılabilirsiniz.
  - Her iki sunucudan (Global ve SEA) oyuncular katılabilir.
  - Mükemmel / ideal paketinizin veya gizemli kutunuzun ne içereceğini bize açıklayın ve bu forum dizisine yanıt olarak gönderin.
  - Paketiniz / gizemli kutunuz için bir fiyat eklemenize gerek yoktur. Kazanırsanız, içeriğine bağlı olarak biz bir fiyat seçeceğiz.

  + Etkinlik Kuralları:
  - Alt / ikincil hesaplar ile katılamazsınız.
  - En fazla 3 fikir önerebilirsiniz.
  - Paketinize / gizemli kutunuza kalıcı eşyalar / silahlar ekleyemezsiniz.
  - Yalnızca daha önce sattığımız silahları / eşyaları / karakterleri dahil edebilirsiniz.

  Şablon ve örnek:
  -------
  PKG / Gizem Kutusu Adı: Cheerful'nın Kalbi
  Bu paket / gizemli kutu şunları içerir:

  PKG: Ballistic Knife Valentine (30 gün), MP5K Valentine (30 gün), Vector Valentine (30 gün), Cupid Bow (30 gün), M4A1 Heart (30 gün).
  -------


  + Etkinlik Ödülleri:
  - Etkinlik süresinin sonunda bir miktar kazanan ekibi seçeceğiz.
  - Kazananlar, tasarladıkları pakete veya bir miktar gizemli kutuya ücretsiz olarak sahip olacaklar.
  * Seçilen paketler / gizemli kutular piyasaya sürülmeden önce biraz değiştirilebilir.


  Saygılarımızla,

  War Rock Ekibiniz.

  [HGM]Havana
 • llfr4nllllfr4nll Posts: 108Member Beginner
  Idea 1:

  PKG/Mystery Box Name: Unknow Gainz PKG
  This package/mystery box contains:

  PKG: EXP 25% UP (30 days), EXP 35% UP (30 days), EXP 50% UP (30 days), EXP 60% UP (30 days) and EXP 80% UP (30 days).


  Idea 2:

  PKG/Mystery Box Name: Ultimate Edition Gainz PKG
  This package/mystery box contains:

  PKG: EXP 20% UP (30 days), EXP 25% UP (30 days), EXP 30% UP (30 days), EXP 35% UP (30 days), EXP 50% UP (30 days), EXP 60% UP (30 days), EXP 80% UP (30 days), DOUBLE UP (30 days), DOUBLE UP2 (30 days) and DOUBLE UP3 (30 days).

  Idea 3:

  PKG/Mystery Box Name: Cheap Gainz PKG
  This package/mystery box contains:

  PKG: EXP 25% UP (15 days), EXP 35% UP (15 days), EXP 50% UP (15 days), EXP 60% UP (15 days) and EXP 80% UP (15 days).

  HGMSelfish
  Ambientólogo, amante de los deportes, la informática y los videojuegos. Two-Pink-Hearts-Emoji-1024x10247/7/16Two-Pink-Hearts-Emoji-1024x1024
 • LoquilloLoquillo Posts: 46Member Beginner
  PKG/Mystery Box Name: Pow_camp War
  This package/mystery box contains:

  PKG: M134 (15 days), GRENADE_BOW (15 days), GAUNTLET (15 days), SR_2_VERESK_DOT (15 days), PP91KEDR_DUAL (15 days), T_BOMB (15 days), HP_KIT (15 days), BANDAGE (15 days), PREMIUM GOLD (15 days)  D.W. Forever !!!...

  Clan Eternal
  Eternal
 • byrnjolfsebyrnjolfse Posts: 2Member Beginner
  PKG/Mystery Box Name: E/M Premium Flashy PKG
  This package/mystery box contains:

  PKG: Premium_Gold(15d), MPX BlingBling (30d), K1 Luxury (30d), EXP 50% UP (15d), Fast Reload (15d)


  PKG/Mystery Box Name: Assault Premium Flashy PKG
  This package/mystery box contains:

  PKG: Premium_Gold(15d), ARX BlingBling (30d), M4A1 Luxury (30d), EXP 50% UP (15d), Fast Reload (15d)
 • KaaczmarczykKaaczmarczyk Posts: 9Member Beginner
  PKG Name: Red_PKG
  This package contains: XM8_Red(30 days), SCORPION_D_Red(30 days), VSS_Red(30 days), M72LAW_Red(30 days)

  PKG Name: Psycho_PKG
  This package contains: Hammer(30 days), MP5K_Red(30 days), AK47_Blood(30 days), K1_Blood(30 days), AUG_Blood(30 days), RPG7_Blood(30 days), F_Pierrot_Mask(30 days), M_Pierrot_Mask(30 days), BANDAGE(30 days), Veteran_Divination(30 days), Special_Ring(30 days), Blood_Bag(30 days)

  Mystery Box Name: Poland_MysteryBox
  This mystery box contains: Famas_PL, Famas_PL_8th, MP5K_Poland, M4A1_Poland, K1_Poland, Poland_F_Jersey, Poland_M_Jersey
 • MikoooMikooo Posts: 2Member Beginner

  PKG / Mystery Box Name: NINJA_PKG

  This Package / Mystery box contains:


  Ballistic_Knife (15/30days), Woodstick_Bomb (15/30days), Vector_Dessert (15/30Days), VSS_Blackshark (15/30Days), F2000 (15/30days), 5% SP UP (15/30days), 10% SP UP (15/30days), Stamina (15/30days), Fast reload (15/30days)  PKG / Mystery Box Name: STUNning_PKG
  This Package / Mystery Box contains:

  Vector_Lightning (15days), AW50F_Lightning (15days), Famas_Lightning (15days), Web_Grenade (15 days), HP_Kit (15days), Fast reload (15days)


  PKG / Mystery Box Name: POWER_COMBAT_PKG
  This Package / Mystery Box contains:

  PP91KEDR_Dual (15/30days), MPX (15/30days), AK47_Dual (15/30days), Famas (15/30days), WA2000 (15/30days), Grenade_Bow (15/30days), Web_grenade (15/30days), 5th slot (15/30days), Fast reload (15/30days)

 • justinekhojustinekho Posts: 4Member Beginner
  PKG/Mystery Box Name: Heavy Trooper Virus
  This package /mystery box contains:

  D9 M249 (30days), Stinger (30days), Ex_41_Launcher (30days), RPG_7 (30days), JAVELIN (30days), SLOT_8TH (15days).


  PKG/Mystery Box Name: Rainbow PKG
  This package/mystery box contains:

  AW50F RB (30days), Ak47 RB (30days), G36C D RB (30days), SuperMaster (30days), Slot_5th (30days).


  PKG/Mystery Box Name: ThanosStone PKG
  This package/mystery box contains:

  Ak47_Dual (30days), SPAS_12_Dragon (30days), PP91KEDER_Dual (30days), SR_2_Veresk Dual (30days), MEDIC_BOX (15days), HP_KIT (15days). • RockyBalbulaRockyBalbula Posts: 38Member Beginner
  PKG Name: Premium Silent Killer PKG
  This package contains:

  Premium Gold (30days), Kris Dual (30days), MP5K red (30days), Vector Valentine (30days), M4A1 Desert (30days), Dragunov RSE (30days) Claymore A (30days) 60 Exp Up (30days) HP KIT (30days)
 • CrucialCrucial Posts: 25Member Beginner
  Mystery Box Name: Smith's Mystery Box

  Win one of the following weapons for 30, 45 or 60 days: WMK12, WMK12_S, DUM, DUM V2, AK47TC, AK47TC_ELECTRO, MP7TC, MP7TC_ACU, G36GT, G36GT_EAGLE, DSR1TC, DSR1TC_HEX, SC_S1, SC_S2, STINGER7, STINGER7X2.

  ----------------

  Package Name: Premium Zombie Hunter PKG

  This PKG contains the following items and weapons (all for 30 days):
  - Premium
  - M134_Epic.
  - Grenade Bow Camo.
  - 5th slot.
  - Fast Reload.
  - T-Capsule.
  - AVV Medicine.
  - Skill Booster.
  - Vaccination.

  ----------------

  Mystery Box Name: Grenade-All-In-One-Box.

  Win one of the following items for 15, 30, 45 or 60 days:
  - K400 Water.
  - K400 Papaya.
  - K400 Gift.
  - Matryoshka Grenade
  - Web Grenade.
  - Gold Grenade.
  - Woodstick Bomb.
  - T-Bomb.
  - Skull Grenade.
  - Dice Grenade.
  - Easter Grenade
  - Grenade Arrrr.
  - Pumpkin Grenade.

  I might have missed some of them, but you get the idea
  PS: Sound Grenade was excluded on purpose.
 • MrCaps143MrCaps143 Posts: 2Member Beginner
  -----------
  PKG/Mystery Box Name: Sniper_lightning_8TH_PKG
  This package/mystery box contains:

  PKG: AW50f_Lightning (30days), NTW-20_Lightning (30days), MP5K_Lightning (30days), CLAW_BLADE_Lightning (30days), SLOT_8TH (30days),

  PKG/Mystery Box Name: Sniper_Virus_8TH_PKG
  This package/mystery box contains:

  PKG: AW50f_Virus (30days), NTW-20 _Virus (30days), MP5K_Virus (30days), CLAW_BLADE_Virus (30days), SLOT_8TH (30days),


  PKG/Mystery Box Name: Heavy trooper_Virus_8TH_PKG
  This package/mystery box contains:

  PKG: M134_Virus (30days), M202A1_FLASH_Virus (30days), STINGER_Virus (30days), NICKEL_M249_Virus (30days),  SLOT_8TH (30days),

This discussion has been closed.