[Event] Fireworks!

edited January 29 in Events

Hello Soldiers!


The new year has already started, and we all have seen fireworks when this year started. What was important wasn't the fireworks, it was that we were together that evening, together in one place, looking up into the sky at the same time. We are all like fireworks. Behold warriors! We are bringing a new event where everyone regardless of where they live, can participate and enjoy in a huge fight under these fireworks. Come and join us and win exciting rewards!


+Event Mechanics:

- Event will run on Asia server once every weekend until the next content update.

- We will announce the Event shortly before it starts.

- Passwords will be posted here but you will need to find the room in-game.

- Winners will be able to choose their reward from the rewards list below.

- Throw grenades in order to get on the top spot!


+Event Settings:

- CQC Channel

- Mode: FFA

- 16 Players

- 20 Kills

- 10 mins

- Grenade Only

- Map will be different each week

- 3 Games per event day.


+Event Rules:

- Only top 2 players will be rewarded every round. There will be 3 games per event day.

- Do not KICK other players.

- You can only win and get rewarded once. If you already won and participated again, you will not get any prizes.


Disclaimer: Rules and mechanics may change without any notice. Be sure that you read the the post for any updates.


+Event Rewards:

- Top 2 players gets a weapon of choice for 30 days from the reward list. 

- 6 Winners every event day, 3 games, 2 winners each.


REWARD LIST:


- M4SUPER90 Stick

- M202A1 Dino

- M21 Phantom

- SVU AS Flack


- SPAS12 Moonlight

- AI_AW Gold

- HECATE2 Whiteshark

- M4A1 Tiger


- Spectre M4 Death

- Scorpion Blue

- ARX160 Death

- Cheytac M200 Red


- SPAS12 Dragon

- Scorpion Red

- ARX160 BlingBling

- DBR Rainbow


- Web Grenade

- PP91KEDR Dual Star

- AW50F Rainbow

- M4A1 Desert


- Hand Bell

- MP7A1 Gold

- MPX Lightning


Notes:

* We will update this post and list all the winners from each event below

* Please send us a ticket selecting the gun you'd like to receive from the list provided as a reward for the event along with the screenshot of the scoreboard at the end of the game.


Link: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


==========================

TICKET FORMAT

==========================

Game*

- War Rock

Character Name*

- (Your In-game Name)

Categories*

- General

Subject*

- [Event] Fireworks!

Description*

- (Your Weapon of Choice + Screenshot)

==========================

TICKET FORMAT

==========================


* Remember to follow the following format when submitting a ticket in order to claim your reward.Regards,


War Rock Team.

Comments

 • edited January 29


  Kamusta mga Mandirigma!


  Nagdaan na ang bagong taon at nawa'y maging masagana ang iyong 2021 upang lampasan ang mga hamon sa buhay. Bagamat ipinagbabawal ang paputok sa Pilipinas, huwag mag-alala dahil kami ang bahala sayo in-game. Oras na para iglabin ang mga granada at ihagis sa katunggali baka sakali makakuha ng klase-klaseng gantimpala. Iprayuridad ang kaligtasan parati mga sundalo!


  +Event Rubriks:

  - Ang nabanggit na pangyayari ay tatakbo sa Asia server, isang beses kada linggo hanggang matapos ang buwanang update.

  - Ang oras ng palaro ay RANDOM, maging alisto sa mga anunsiyo in-game.

  - Aming iaanunsyo ang klase ng event bago magsimula ang palaro.

  - Ang password ay ipapaskil namin dito sa pahina pero kailangan mo hanapin ang room sa loob ng laro.

  - Maari pumili ng kanilang premyo ang mga nagwagi mula sa listahan nasa ibaba.

  - Ihagis ang mga granada nakalaan upang manguna sa leaderboard!


  +Event Settings:

  - CQC Channel

  - Mode: FFA

  - 16 Players

  - 20 Kills

  - 10 mins

  - Grenade Only

  - Map will be different each week

  - 3 Games per event day.


  +Mga Patakaran ng Pangyayari:

  - Dalawang (2) mahuhusay lamang na kalahok ang itatanghal pagkatapos ng game! Mayroon 3 labanan ang gaganapin sa araw ng pangyayari.

  - Mahigpit ipinagbabawal ang pagsipa ng kahit sinuman habang nasa event kundi ay mawawalan ng karapatan mapasali.

  - Maari lang manalo ng isang beses. Pupwede sumali ulit pero wala nang makukuhang reward.


  Disclaimer - Ang mga nabanggit na patakaran ay maari magbago ng walang abiso. Siguraduhin basahin ang post.


  +Mga Gantimpala ng Event:

  - Top 2 manlalaro ay makakatanggap ng weapon of choice may durasyon na tatlumpung araw (30D) mula sa listahan ng reward. 

  - Siyam (9) lahatan ang magwawagi kada linggo, 3 games, 2 panalo per match.


  REWARD LIST:


  - M4SUPER90 Stick

  - M202A1 Dino

  - M21 Phantom

  - SVU AS Flack


  - SPAS12 Moonlight

  - AI_AW Gold

  - HECATE2 Whiteshark

  - M4A1 Tiger


  - Spectre M4 Death

  - Scorpion Blue

  - ARX160 Death

  - Cheytac M200 Red


  - SPAS12 Dragon

  - Scorpion Red

  - ARX160 BlingBling

  - DBR Rainbow


  - Web Grenade

  - PP91KEDR Dual Star

  - AW50F Rainbow

  - M4A1 Desert


  - Hand Bell

  - MP7A1 Gold

  - MPX Lightning


  Notes:

  * Aming i-uupdate ang post nato kasama ang tala ng mga nanalo kada event na laban.

  * Pakidalhan niyo kami ng ticket naglalaman ng inyong armas napili bilang premyo kasama ang screenshot sa nasabing pangyayari.


  Link: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Inyong In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Fireworks!

  Description*

  - (Inyong Weapon of Choice + Screenshot)

  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================


  * Tandaan na sundin ang sumusunod na format kung magpapadala ng ticket upang makuha ang inyong premyo.  Gumagalang,


  Inyong War Rock Team.

 • edited January 29

  こんにちは兵士!


  新年はもう始まっており、今年が始まると花火を見てきました。 重要なのは花火ではなく、その夜一緒に一か所で空を見上げていたということでした。 私たちは皆花火のようです。 戦士を見よ! どこに住んでいても、誰もが花火の下で大規模な戦いに参加して楽しむことができる新しいイベントを開催します。 ぜひご参加いただき、エキサイティングな特典を獲得してください。!


  +イベントの仕組み:

  - イベントは、次のコンテンツ更新まで、週末に1回 Asia サーバーで実行されます。

  - イベントは開始直前に発表します。

  - パスワードはここに掲載されますが、ゲーム内でルームを見つける必要があります。

  - 受賞者は、以下の報酬リストから報酬を選択できます。

  - トップに立つために手榴弾を投げてください!


  +イベント設定:

  - 歩兵戦 チャネル

  - モード:個人戦

  - 16 プレイヤー

  - 20 Kills

  - 10 mins

  - Grenade Only

  - マップは毎週異なります

  - イベント日あたり3ゲーム。


  +イベントルール:

  - 毎ラウンド、上位2名のプレイヤーのみに報酬が与えられます。 イベント日ごとに3つのゲームがあります。

  - 他のプレイヤーをキックしないでください。.

  - 勝利して報酬を得ることができるのは1回だけです。 再度参加した場合は、賞品を獲得できません。.


  : ルールは予告なしに変更される場合があります。必ず投稿をお読みください。


  +イベント報酬:

  - トップ2の のプレイヤーは、報酬リストから30日間選択した武器を取得します。.

  - 毎日6人の勝者 、3つのゲーム、それぞれ2人の勝者。


  報酬リスト:


  - M4SUPER90 Stick

  - M202A1 Dino

  - M21 Phantom

  - SVU AS Flack


  - SPAS12 Moonlight

  - AI_AW Gold

  - HECATE2 Whiteshark

  - M4A1 Tiger


  - Spectre M4 Death

  - Scorpion Blue

  - ARX160 Death

  - Cheytac M200 Red


  - SPAS12 Dragon

  - Scorpion Red

  - ARX160 BlingBling

  - DBR Rainbow


  - Web Grenade

  - PP91KEDR Dual Star

  - AW50F Rainbow

  - M4A1 Desert


  - Hand Bell

  - MP7A1 Gold

  - MPX Lightning


  注釈:

  * この投稿を更新し、以下の各イベントのすべての受賞者を一覧表示します

  * イベントの報酬として提供されたリストから受け取りたい銃を選択したチケットを、ゲーム終了時のスコアボードのスクリーンショットと一緒に送信してください。


  リンク: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


  ==========================

  チケットフォーマット

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Your In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Fireworks!

  Description*

  - (Your Weapon of Choice + Screenshot)

  ==========================

  チケットフォーマット

  ==========================


  * 報酬を請求するためにチケットを送信するときは、次の形式に従うことを忘れないでください。  よろしく、


  ウォーロックチーム。

 • edited January 23

  Reserved.

 • edited February 13

  Fireworks Event Information


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Jan 23


  GAME 01

  Password: LOADANDRAK1

  • PASAWAYxJade
  • lPOAlJEBOYll


  GAME 02

  Password: LOADED23

  • lCapTnlYet
  • lSWlxMarley


  GAME 03

  Password: FIRENTHEHOLE

  • warRock19
  • ZAlZentaX


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Jan 31


  GAME 01

  Password: CABURNF2

  • xAlyssa
  • LowBooth


  GAME 02

  Password: BOMBBLAST

  • NIN0NG
  • xMuffin


  GAME 03

  Password: QUILTFS3

  • AnimaLCliniC
  • SKY1000


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Feb 06


  GAME 01

  Password: NADIER26

  • T7ErikaDeguzman
  • Zisox


  GAME 02

  Password: EXPLOSIVE

  • Adultvideo69
  • KickAFK


  GAME 03

  Password: SAILUP36

  • JCSM
  • MrYoso


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Feb 13


  GAME 01

  Password: QUIRK2

  • Essa14
  • AnneMandagway


  GAME 02

  Password: FFURIOUS2

  • kutty1
  • WellOffender


  GAME 03

  Password: RUSHWARO0

  • BossWarback69
  • Technician


This discussion has been closed.