[Event] New Year Tank Wars

edited January 29 in Events

Hello Soldiers!


This new year brings new tank wars. It's time to show off your skills. Come up with a new plan in this new year and try to annihilate your enemies with tanks. Get help from your team members and destroy your opponents. Try to win games and get exciting rewards including weapons of your choice. Join us and get ready for new year tank wars.


+Event Mechanics:

- Event will run on Asia server once every weekend at around 6PM - 10PM (PHT) until the next content update.

- We will announce the Event and the Room number shortly before the event starts.

- Room password will be posted in this page.

- Winners will be able to choose their reward from the list down below

- Special rewards will be given depending on what GM announces (e.g. top assist, lowest score, etc.)


+Event Settings:

- Battle Group

- Mode: Tank War

- 16 Players

- 100 kills

- 20 mins

- Map will be different each week


+Event Rules:

- Climb on the top! Get yourself on the top spot in order to get rewarded!

- You can only win and get rewarded once. If you participate again, you will not get any prizes.

- Do not vote to kick a player, it is strictly prohibited.


Disclaimer: Rules and mechanics may change without any notice. Be sure that you read the the post for any updates.


+Event Rewards:

- Top 5 players from winning team gets a weapon of choice for 30 days.

- Top 3 players from losing team gets a weapon of choice for 15 days.

- Players who manages to do the special condition will get to choose from the Special Prizes and pick a Character of choice for 30 days.


Weapon Choice List:


- M4SUPER90 Stick

- M202A1 Dino

- M21 Phantom

- SVU AS Flack


- SPAS12 Moonlight

- AI_AW Gold

- HECATE2 Whiteshark

- M4A1 Tiger


- Spectre M4 Death

- Scorpion Blue

- ARX160 Death

- Cheytac M200 Red


- SPAS12 Dragon

- Scorpion Red

- ARX160 BlingBling

- DBR Rainbow


- Web Grenade

- PP91KEDR Dual Star

- AW50F Rainbow

- M4A1 Desert


- Hand Bell

- MP7A1 Gold

- MPX Lightning


Special Prizes List:


- Marquis

- Lapis

- Jade

- Facet


Notes:

* We will update this post and list all the winners from each event

* Please send us a ticket selecting the gun you'd like to receive from the list provided as a reward for the event along with the screenshot of the scoreboard at the end of the game.


Link: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


==========================

TICKET FORMAT

==========================

Game*

- War Rock

Character Name*

- (Your In-game Name)

Categories*

- General

Subject*

- [Event] NYTW

Description*

- (Your Weapon of Choice + Screenshot)

==========================

TICKET FORMAT

==========================


* Remember to follow the following format when submitting a ticket in order to claim your reward.Regards,


War Rock Team.

Comments

 • edited January 29


  Mabuting araw mga Sundalo!


  Bagong taon, bagong mga pagsubok! Ipakita ang iyong determinasyon upang tahakin ang mga resolusyon napagpasyahan makamit o magbunga sa loob nang panahon naitakda. Samahan ninyo kami salubungin ang taon ng pakiki-isa sa giyera nang mga tanke in-game para makatanggap pabuya. Ihanda ang sarili para sa mga susunod na palaro!


  +Event Rubriks:

  - Ang nabanggit na pangyayari ay tatakbo sa Asia Server, isang beses kada linggo, tuwing 6PM - 10PM (PHT) hanggang matapos ang buwanang update.

  - Aming iaanunsyo ang klase ng event bago magsimula ang palaro.

  - Ang password ng nasabing room ay ipapaskil namin dito sa pahina.

  - Maari pumili ng kanilang premyo ang mga nagwagi mula sa listahan nasa ibaba.

  - Espesyal na papremyo ay ibibigay depende sa kundisyon ilalaan ng GM

  (hal. top assist, lowest score, etc.)


  +Event Settings:

  - Battle Group

  - Mode: Tank War

  - 16 Players

  - 100 kills

  - 20 mins

  - Map will be different each week


  +Mga Patakaran ng Pangyayari:

  - Sikapin manguna sa leaderboard upang makasungkit ng pabuya!

  - Maari lang manalo ng isang beses. Pupwede sumali ulit pero wala nang makukuhang reward.

  - Mahigpit ipinagbabawal ang pagsipa ng kahit sinuman habang nasa event kundi ay mawawalan ng karapatan mapasali.


  Disclaimer - Ang mga nabanggit na patakaran ay maari magbago ng walang abiso. Siguraduhin basahin ang post.


  +Mga Gantimpala ng Event:

  - Top 5 manlalaro kabilang sa nanalong kupunan ay makakatanggap ng weapon of choice may durasyon na tatlumpung araw. (30D)

  - Top 3 manlalaro kabilang sa natalong kupunan ay makakatanggap ng weapon of choice may durasyon na labinlimang araw. (15D)

  - Ang mga kalahok nakakuha ng espesyal na pabuya ay makakapili ng Character of choice may durasyon na tatlumpung araw. (30D)


  Weapon Choice List:


  - M4SUPER90 Stick

  - M202A1 Dino

  - M21 Phantom

  - SVU AS Flack


  - SPAS12 Moonlight

  - AI_AW Gold

  - HECATE2 Whiteshark

  - M4A1 Tiger


  - Spectre M4 Death

  - Scorpion Blue

  - ARX160 Death

  - Cheytac M200 Red


  - SPAS12 Dragon

  - Scorpion Red

  - ARX160 BlingBling

  - DBR Rainbow


  - Web Grenade

  - PP91KEDR Dual Star

  - AW50F Rainbow

  - M4A1 Desert


  - Hand Bell

  - MP7A1 Gold

  - MPX Lightning


  Special Prizes List:


  - Marquis

  - Lapis

  - Jade

  - Facet


  Notes:

  * Aming i-uupdate ang post nato kasama ang tala ng mga nanalo kada event na laban.

  * Pakidalhan niyo kami ng ticket naglalaman ng inyong armas napili bilang premyo kasama ang screenshot sa nasabing pangyayari.


  Link: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Inyong In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] NYTW

  Description*

  - (Inyong Weapon of Choice + Screenshot)

  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================


  * Tandaan na sundin ang sumusunod na format kung magpapadala ng ticket upang makuha ang inyong premyo.  Nagpapaalala,


  Inyong War Rock Team.

 • edited January 29

  こんにちは兵士!


  この新年は新しい戦車戦争をもたらします。 あなたのスキルを披露する時が来ました。 この新しい年に新しい計画を考え出し、戦車で敵を全滅させてみてください。 チームメンバーの助けを借りて、対戦相手を破壊してください。 ゲームに勝って、お好みの武器を含むエキサイティングな報酬を獲得してみてください。 私たちに参加して、新年の戦車戦争の準備をしてください。


  +イベントの仕組み:

  - イベントは、次のコンテンツ更新まで、毎週午後6時〜午後10時(PHT)にAsiaサーバーで1回/ 2回実行されます。

  - イベント開始直前にイベントとルーム番号をお知らせします。

  - ルームのパスワードはこのページに掲載されます。

  - 受賞者は、下のリストから報酬を選択できます

  - GMが発表した内容に応じて、特別な報酬が与えられます(例:トップアシスト、最低スコアなど)


  +イベント設定:

  - 兵器戦

  - モード: Tank War

  - 16 プレーヤー

  - 100 kills

  - 20 mins

  - マップは毎週異なります


  +イベントルール:

  - 上に登る! 報酬を得るためにトップの地位に自分を入れてください!

  - 勝利して報酬を獲得できるのは1回だけです。 再度参加すると賞品がもらえません。

  - プレイヤーをキックするために投票しないでください、それは厳しく禁止されています。


  免責事項: ルールとメカニズムは予告なく変更される場合があります。 更新については必ず投稿を読んでください。


  +イベント報酬:

  - 勝利チームのトップ5プレイヤーは、30日間、選択した武器を入手します。

  - 負けたチームのトップ3プレイヤーは、15日間、選択した武器を入手します。

  - なんとかして特別条件を達成したプレイヤーは、特別賞から選択し、30日間選択したキャラクターを選ぶことができます。


  武器選択リスト:


  - M4SUPER90 Stick

  - M202A1 Dino

  - M21 Phantom

  - SVU AS Flack


  - SPAS12 Moonlight

  - AI_AW Gold

  - HECATE2 Whiteshark

  - M4A1 Tiger


  - Spectre M4 Death

  - Scorpion Blue

  - ARX160 Death

  - Cheytac M200 Red


  - SPAS12 Dragon

  - Scorpion Red

  - ARX160 BlingBling

  - DBR Rainbow


  - Web Grenade

  - PP91KEDR Dual Star

  - AW50F Rainbow

  - M4A1 Desert


  - Hand Bell

  - MP7A1 Gold

  - MPX Lightning


  Special Prizes List:


  - Marquis

  - Lapis

  - Jade

  - Facet


  注釈:

  * この投稿を更新し、以下の各イベントのすべての受賞者を一覧表示します

  * イベントの報酬として提供されたリストから受け取りたい銃を選択したチケットを、ゲーム終了時のスコアボードのスクリーンショットと一緒に送信してください。


  リンク: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


  ==========================

  チケットフォーマット

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Your In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] NYTW

  Description*

  - (Your Weapon of Choice + Screenshot)

  ==========================

  チケットフォーマット

  ==========================


  * 報酬を請求するためにチケットを送信するときは、次の形式に従うことを忘れないでください。  よろしく、


  ウォーロックチーム。

 • edited January 23

  Reserved.

 • edited February 13

  New Year Tank Wars Event Information


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Jan 24 (Makeup Event)


  BG Room No: 05

  Password: LETSROCKYTW


  • PieceOfCake
  • AldemierWR
  • Chaotick
  • xXPHCallMeProXx
  • AnimaLCliniC
  • lSWlxMarley
  • ERFS
  • SmokeFINCH


  Special Reward (Most Valuable Player): Xenoxis


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Jan 30


  BG Room No: 04

  Password: NYTWLUCK9


  • GeNiSiS26
  • KHemCyRus
  • lTMlCJaD
  • LowBooth
  • SyOtGrey
  • BossWarback69
  • NIN0NG
  • PASAWAYxJade


  Special Reward (Top User from the Leading Team during the 50th Kill): RockManMAX


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Feb 07


  BG Room No: 01

  Password: SUNRISE


  • VirtueWRPH
  • FeminLotus
  • FrontLinerX
  • jassybreee
  • xc0manderx
  • JaLan
  • xMACOY
  • lSkylDirect


  Special Reward (First Kill using TMA_1A Landmine): Jevyy


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Feb 13


  BG Room No: 07

  Password: FIRETANKS13


  • WellOffender
  • KUSHY
  • Ashram
  • ZAlzedrick
  • PasensyaNa
  • Ferlani
  • lZAlTAtZkiE9


  Special Reward (Last Tank Kill): ZAlZentaX

This discussion has been closed.