[Event] Class Mastery

Hello Warriors!


In line with this month's theme, we have prepared an event that will surely benefit our dear active forum users. Free For All enthusiasts, are you ready to partake from the weekend challenges in proving you're the best?


+Event Mechanics:

- Event will run on Asia server once every weekend until the next content update.

- Event period will be random. Be prepared at all times!

- We will announce the type of Event shortly before it starts.

- Complete the challenge by reaching the first spot of the specified mode.

(Details will be thoroughly explained down below)

- Winners will be able to choose their reward from the list posted.

- There will be 6 winners to be declared per weekend. First come, first serve basis!

- Last valid entry (6th Place) will get a character of choice from the special prizes list.


+Event Settings:

- CQC Channel

- Mode: FFA Weapon Master

- 16 Max Players

- 30 Kill Point

- 40 minutes time limit

- Map: Any weapon master map


+Event Rules:

- You can only submit one (1) entry, no duplicate post.

- The duration of this challenge will be 2 hours only. The countdown will begin once we have made an official notice in-game.

- Participant needs to follow the room title which we will indicate and change every week. Minimum number of players in a match should be 12 and above.

- Take a screenshot of the scoreboard once you have won the game and post it on the link provided below while the thread is open.

- Screenshots must be taken from the WarRock folder and should have a WarRock Chapter 3 watermark.

- Chosen screenshot should only be uploaded in IMGUR

(Click the IMGUR word above to be redirected towards the uploading site)

- Failure to follow the event instructions will lead to a disqualification. The user may rejoin the next set of schedule until chosen as a winner.

- You can only win and get rewarded once.

- If you have participated with an inappropriate IGN your name will be changed, warned and disqualified.

- In order to qualify, submit your entry here:

Link: https://forum.papayaplay.com/discussion/1715/submissions-class-mastery#latest


+Event Example:

Event Week No: 01

Room Title: Asia Random Flash Events G3


[Submissions] Class Mastery

Entry #01

Disclaimer: Rules and mechanics may change without any notice. Be sure that you read the the post for any updates.


+Event Rewards:

- Winners will be selected in accordance with the mechanics. Don't miss out the chance to receive a special reward!

- First 5 players to finish the task will receive a reward of choice worth of its value.

- The last winner chosen will receive a character of choice with a duration of 30 days.


Reward Choice List:


- Engineer/Medic Random Box (1x)

- Sniper Random Box (1x)

- Assault Random Box (1x)

- Heavy Trooper Random Box (1x)


Special Prizes List:


- Marquis

- Lapis

- Jade

- Facet


Notes:

* We will update this post and list all the winners from each event

* Please send us a ticket via support system to claim your prize.

Link: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


==========================

TICKET FORMAT

==========================

Game*

- War Rock

Character Name*

- (Your In-game Name)

Categories*

- General

Subject*

- [Event] Class Mastery

Description*

- (Your Reward of Choice)

==========================

TICKET FORMAT

==========================


* Remember to follow the following format when submitting a ticket in order to claim your reward.


Regards,

War Rock Team.

Comments

 • edited March 20


  Maligayang bati mga Sundalo!


  Kaugnay sa thema natin ngayung buwan, ang inihanda na pagsubok ay paniguradong makukuha agad ng mga forum users. Handa naba ang mga FFA Enthusiasts para sumali sa hamon upang patunayan na ikaw ang pinakamahusay?


  +Event Rubriks:

  - Ang nasabing pangyayari ay gaganapin sa Asia server, isang beses kada linggo hanggang matapos ang buwanang update.

  - Ang oras ng palaro ay random, maging alisto sa mga anunsyo in-game.

  - Aming iaanunsyo ang klase ng event at ang bilang ng room bago magsimula ang palaro.

  - Kumpletuhin ang hamon sa paraan pagsungkit ng unang pwesto na binanggit.

  (Ipapaliwanag ang buong detalye sa ibaba ng post)

  - Maari pumili ng kanilang premyo ang mga nagwagi mula sa listahan naaayon.

  - Mayroon anim (6) na manlalaro ang tatanghalin kada linggo. Paunahan lamang!

  - Ang pinakahuling entry na pasok ay bibigyan nang character of choice mula sa special prizes list.


  +Event Settings:

  - CQC Channel

  - Mode: FFA Weapon Master

  - 16 Max Players

  - 30 Kill Point

  - 40 minutes time limit

  - Map: Any weapon master map


  +Mga Patakaran ng Pangyayari:

  - Pupwede lang magpadala ng isang beses bawat linggo. Aalisin namin ang anuman dobleng pagsumite.

  - Dalawang oras lamang ang durasyon ng pangyayari. Sisimulan ang oras kapag nag-anunsyo na kami sa loob ng laro.

  - Kailangan sundin ng kalahok ang room title na aming papalitan kada linggo. Ang bilang ng mga sumali sa isang game ay dapat nasa 12 o higit pa.

  - Kumuha ng screenshot sa iskorbord oras napanalo mo ang laban at isumite ang entry naipaskil sa ibaba habang bukas pa ang thread.

  - Ang screenshot ay dapat kinuha mula sa WarRock folder at mayroon WarRock Chapter 3 na palatandaan.

  - Ang napiling imahe ay maari lang i-upload sa IMGUR

  (Pindutin ang IMGUR na salita upang madirekta sa uploading site)

  - Diskuwaliplikado ang sinuman hindi sumunod sa patakaran naipaliwanag. Pupwede sumali ulit ang kalahok sa susunod na petsa hanggang makuha bilang panalo.

  - Maari lang manalo ng isang beses.

  - Kung kayo ay may hindi kanais-nais na IGN at nakilahok, ang inyong pangalan ay babaguhin at ito'y may kaukulan na mga babala.

  - Itala ang inyong entry para makasali dito:

  Link: https://forum.papayaplay.com/discussion/1715/submissions-class-mastery#latest


  +Halimbawang Entry:

  Event Week No: 01

  Room Title: Asia Random Flash Events G3


  [Submissions] Class Mastery

  Entry #01

  Disclaimer - Ang mga nabanggit na patakaran ay maari magbago ng walang abiso. Siguraduhin basahin ang post.


  +Mga Gantimpala ng Event:

  - Kukunin ang mga magwawagi depende sa mekaniks naibahagi. Huwag palampasin ang tyansa makatanggap ng espesyal na reward!

  - Unang lima na manlalaro idineklara ay makakatanggap ng reward of choice katumbas ang halaga.

  - Ang huling panalo ay makakatanggap ng character of choice may durasyon na tatlumpung araw. (30D)


  Reward Choice List:


  - Engineer/Medic Random Box (1x)

  - Sniper Random Box (1x)

  - Assault Random Box (1x)

  - Heavy Trooper Random Box (1x)


  Special Prizes List:


  - Marquis

  - Lapis

  - Jade

  - Facet


  Notes:

  * Aming i-uupdate ang post nato kasama ang tala ng mga nanalo kada event na laban.

  * Pakidalhan niyo kami ng ticket naglalaman ang inyong reward napili bilang premyo.

  Link: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Inyong In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Class Mastery

  Description*

  - (Inyong Reward of Choice)

  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================


  * Tandaan na sundin ang sumusunod na format kung magpapadala ng ticket upang makuha ang inyong premyo.


  Nagpapaalala,

  Inyong War Rock Team.

 • edited March 20

  こんにちはウォリアーズ!


  今月のテーマに沿って、アクティブなフォーラムユーザーの皆様にきっと役立つイベントをご用意しております。 すべての愛好家のために無料で、あなたはあなたが最高であることを証明するために週末の挑戦に参加する準備ができていますか?


  +イベントの仕組み:

  - イベントは、次のコンテンツ更新まで、週末に1回Asia serverで実行されます。

  - イベント期間はランダムになります。 常に準備してください!

  - イベントの種類は、開始直前にお知らせします。

  - 指定されたモードの最初のスポットに到達して、チャレンジを完了します。

  (詳細は以下で詳しく説明します)

  - 受賞者は、投稿されたリストから報酬を選択できます。

  - 週末ごとに5人の勝者が宣言されます。 先着順!


  +イベント設定:

  - 兵器戦チャネル

  - モード: FFA Weapon Master

  - 最大16人のプレイヤー

  - 30 Kill Point

  - 40 minutes time limit

  - マップ: Any weapon master map


  +イベントルール:

  - 送信できるエントリは1つだけで、重複する投稿はできません。

  - このチャレンジの期間は2時間のみです。 ゲーム内で公式通知を行うと、カウントダウンが始まります。

  - 参加者は、毎週表示および変更される部屋のタイトルに従う必要があります。 試合の最小プレーヤー数は12人以上である必要があります。

  - ゲームに勝ったらスコアボードのスクリーンショットを撮り、スレッドが開いている間に以下のリンクに投稿してください。

  - スクリーンショットはWarRockフォルダーから取得する必要があり、WarRockの第3章の透かしが必要です。

  - 選択したスクリーンショットはIMGURにのみアップロードする必要があります。

  (アップロードサイトにリダイレクトするには、上のIMGURワードをクリックしてください)

  - イベントの指示に従わないと失格になります。 ユーザーは、勝者として選ばれるまで、次の一連のスケジュールに再び参加できます。

  - あなたは一度だけ勝ち、報酬を得ることができます。

  - 不適切なIGNで参加した場合、名前が変更され、警告され、失格となります。

  - 資格を得るには、ここにエントリを送信してください:

  リンク : https://forum.papayaplay.com/discussion/1715/submissions-class-mastery#latest


  +イベントの例:

  Event Week No: 01

  Room Title: Asia Random Flash Events G3


  [Submissions] Class Mastery

  Entry #01

  免責事項:ルールとメカニズムは、予告なしに変更される場合があります。 更新がある場合は、必ず投稿を読んでください。


  +イベント報酬:

  - 勝者はメカニズムに従って選ばれます。 特別な報酬を受け取るチャンスをお見逃しなく!

  - タスクを完了した最初の5人のプレイヤーは、その価値に見合う選択の報酬を受け取ります。 キャラクターと武器の選択には30日間の期間。


  特典選択リスト :


  - Engineer/Medic Random Box (1x)

  - Sniper Random Box (1x)

  - Assault Random Box (1x)

  - Heavy Trooper Random Box (1x)


  Special Prizes List:


  - Marquis

  - Lapis

  - Jade

  - Facet


  注釈 :

  * この投稿を更新し、各イベントのすべての受賞者を一覧表示します

  * 賞品を受け取るには、サポートシステムを介してチケットを送信してください。

  リンク: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Your In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Class Mastery

  Description*

  - (Your Reward of Choice)

  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================


  * 報酬を請求するためにチケットを送信するときは、次の形式に従うことを忘れないでください。


  よろしく、

  War Rock チーム。

 • edited March 23

  नमस्ते योद्धाओं!


  इस महीने की थीम के अनुरूप, हमने एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है जो निश्चित रूप से हमारे प्रिय सक्रिय मंच उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा। सभी उत्साही लोगों के लिए, क्या आप साबित करने के लिए सप्ताहांत की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं?


  + घटना यांत्रिकी:

  - इवेंट अगले वीकेंड अपडेट तक हर वीकेंड में एक बार एशिया सर्वर पर चलेगा।

  - घटना की अवधि यादृच्छिक होगी। हर समय तैयार रहें!

  - हम शुरू होने से कुछ समय पहले ही ईवेंट के प्रकार की घोषणा करेंगे।

  - निर्दिष्ट मोड के पहले स्थान पर पहुंचकर चुनौती को पूरा करें।

  (विवरण नीचे अच्छी तरह से समझाया जाएगा)

  - विजेता पोस्ट की गई सूची में से अपना इनाम चुन सकेंगे।

  - प्रति सप्ताहांत घोषित होने वाले 5 विजेता होंगे। पहले आओ पहले पाओ आधार पर!


  + ईवेंट सेटिंग्स:

  - CQC चैनल

  - मोड: एफएफए हथियार मास्टर

  - 16 मैक्स प्लेयर

  - 30 किल पॉइंट

  - 40 मिनट की समय सीमा

  - मानचित्र: कोई भी हथियार मास्टर मानचित्र


  + घटना नियम:

  - आप केवल एक (1) प्रविष्टि, कोई डुप्लिकेट पोस्ट सबमिट नहीं कर सकते।

  - इस चैलेंज की अवधि केवल 2 घंटे होगी। एक बार जब हमने आधिकारिक इन-गेम नोटिस जारी किया तो उलटी गिनती शुरू हो जाएगी।

  - प्रतिभागी को उस कमरे के शीर्षक का पालन करने की आवश्यकता है जिसे हम हर सप्ताह इंगित करेंगे और बदलेंगे। एक मैच में खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या 12 और उससे अधिक होनी चाहिए।

  - गेम जीतने के बाद एक बार स्कोरबोर्ड का स्क्रीनशॉट लें और नीचे दिए गए लिंक पर थ्रेड ओपन होने के बाद पोस्ट करें।

  - स्क्रीनशॉट वॉरॉक फ़ोल्डर से लिया जाना चाहिए और इसमें वॉरॉक अध्याय 3 वॉटरमार्क होना चाहिए।

  - चुना स्क्रीनशॉट केवल IMGUR में अपलोड किया जाना चाहिए।

  (अपलोडिंग साइट की ओर रीडायरेक्ट होने के लिए ऊपर दिए गए IMGUR शब्द पर क्लिक करें)

  - घटना के निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण एक अयोग्यता हो जाएगी। उपयोगकर्ता एक विजेता के रूप में चुने जाने तक अनुसूची के अगले सेट को फिर से जोड़ सकता है।

  - आप केवल जीत सकते हैं और एक बार पुरस्कृत कर सकते हैं।

  - यदि आपने किसी अनुचित IGN के साथ भाग लिया है तो आपका नाम बदल दिया जाएगा, चेतावनी दी गई और अयोग्य घोषित कर दिया गया।

  - अर्हता प्राप्त करने के लिए, यहां अपनी प्रविष्टि जमा करें:

  लिंक: https://forum.papayaplay.com/discussion/1715/submissions-class-mastery#latest


  + घटना उदाहरण:

  घटना सप्ताह नंबर: 01

  कमरे का शीर्षक: एशिया रैंडम फ्लैश इवेंट्स जी 3


  [प्रस्तुतियाँ] कक्षा महारत

  प्रवेश # 01

  अस्वीकरण: नियम और यांत्रिकी बिना किसी सूचना के बदल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी अपडेट के लिए पोस्ट पढ़ते हैं।


  + घटना पुरस्कार:

  - विजेताओं का चयन यांत्रिकी के अनुसार किया जाएगा। एक विशेष पुरस्कार प्राप्त करने का मौका न चूकें!

  - कार्य को पूरा करने वाले पहले 5 खिलाड़ियों को इसके मूल्य के विकल्प का इनाम मिलेगा। चरित्र और हथियार की पसंद के लिए 30 दिनों की अवधि।


  - पुरस्कार की पसंद सूची:


  - Engineer/Medic Random Box (1x)

  - Sniper Random Box (1x)

  - Assault Random Box (1x)

  - Heavy Trooper Random Box (1x)


  Special Prizes List:


  - Marquis

  - Lapis

  - Jade

  - Facet


  टिप्पणियाँ:

  * हम इस पोस्ट को अपडेट करेंगे और प्रत्येक घटना से सभी विजेताओं को सूचीबद्ध करेंगे

  * कृपया अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए हमें समर्थन प्रणाली के माध्यम से टिकट भेजें।

  लिंक: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/ticket/new


  ==========================

  टिकट फार्म

  ==========================

  खेल*

  - वॉर रॉक

  चरित्र का नाम*

  - (आपका इन-गेम नाम)

  श्रेणियाँ*

  - सामान्य

  विषय *

  - [घटना] कक्षा महारत

  विवरण*

  - (आपकी पसंद का इनाम)

  ==========================

  टिकट फार्म

  ==========================


  * अपने इनाम का दावा करने के लिए टिकट जमा करते समय निम्नलिखित प्रारूप का पालन करना याद रखें।


  सादर प्रणाम,

  वॉर रॉक टीम

 • edited April 11

  Class Mastery Event Information


  ===================

  Weekly Event Winners

  ===================


  Mar 21


  • iDaniel
  • SepTemBer22
  • SenpaiXeno


  Special Reward (Last Valid Entry): Not applicable


  ===================

  Weekly Event Winners

  ===================


  Mar 27


  • Splendid
  • NIN0NG
  • JaLan


  Special Reward (Last Valid Entry): Not applicable


  ===================

  Weekly Event Winners

  ===================


  Apr 04


  • CiaRa28
  • PasensyaNa
  • Amplify7
  • xReiko
  • REEFSIDExPrince


  Special Reward (Last Valid Entry): xErmac


  ===================

  Weekly Event Winners

  ===================


  Apr 11


  • lCTDlxGongzkie
  • supertakian
  • MUUTED
  • RAZ0RBACK
  • SyOtGrey


  Special Reward (Last Valid Entry): lMadKiller

This discussion has been closed.