[Event] EU/NA Flash Events

edited April 11 in Events

Hello, Soldiers!+Event Mechanics:

- From now on until our next patch, GM Flash Events will take place at any day and at any hour.

- Some minutes prior to the event, there will be several announcements in-game notifying about the start of it.

- Any user can participate in these events as long as they belong to the EU/NA Server, as the events will be run there.

- Before each Flash Event, an HGM will provide the following information as an answer to this thread. In other words, you will need to scroll down to find out the latest GM Flash Event.


-------------------------------

+Event Settings:

- Channel: -

- Mode: -

- Room: -

- How to join the room: -

- Special rules: -

-------------------------------


+Event Rules:

- The GM in the room will decide if there will be any specific rules for the event. In that case, this forum post would be updated with them, and we'd tell everyone to come and check them using the in-game announcement system.

- The GM in the room will also decide which method to enter the event room will be (e.g. removing the password, posting it here, etc.).

- You can participate in as many events as you manage to join, but you will only be rewarded once (the first time you win).

- Each user can obtain max. 1 reward for winning, and 1 special reward (you can win both).


+Event Rewards:

- For 8 to 12 players rooms, only the top player on both teams will receive a weapon of their choice* for 30 days.

- For 16 players rooms, the top 2 players on the winning team and the top user on the losing team will receive a weapon of their choice for 30 days.

- For 24 players rooms, the top 2 players on both teams will receive a weapon of their choice for 30 days.

- For 32 players rooms, the top 3 players in both teams will receive a weapon of their choice for 30 days.

- If the event isn't team-based (either because it is an FFA or it was specified by the HGM), then only the top user will be rewarded with a weapon of his/her choice for 30 days.

- If you're on the winner list that will be posted right after the end of the event, then you need to send in a ticket selecting the gun you'd like to receive as a reward. Please, note that you need to claim your prize before the next content update.

- The special reward will be selected by us, the GM Team, and it will be related to the type of event played.


*You can select any weapon that was sold before, except for the guns released in the most recent patch, Gun Smith weapons and mileage & Gacha guns. Also, note that a character, a character part or 6th slot items are not considered to be a weapon ----rewards were updated, check below----WINNERS

This month's winners are the following users:

 • pajo11, Ease, VALAC115
 • Korban, Eriick, Rosenweiss, Crushed, ZORBA
 • trsoloturk, Babajaga, xapfelschorlex, @@_SmokiinAce
 • xbl4ckbirdx, xSnNake, NerbilHero, lMaikolKO
 • special rewards: @@_SmokiinAce, xReusss

Congratulations! Please, remember to send in a ticket to claim your prize.


Reward List for February-March:

 • 1xEngineer/Medic Random Box
 • 1xSniper Random Box
 • 1xAssault Random Box
 • 1xHeavy Trooper Random BoxHave fun in-game!


Your War Rock Team.

Comments


 • Hola, Soldados:  +Mecánicas del Evento:

  - Desde hoy hasta nuestra próxima actualización de contenido, habrá GM Flash Events cualquier día y a cualquier hora.

  - Unos minutos antes del evento, haremos anuncios in-game para notificar sobre el comienzo del mismo.

  - Cualquier usuario puede participar en los eventos siempre y cuando pertenezca al Servidor Global, que es donde se desarrollarán.

  - Antes de cada evento, un HGM proporcionará la siguiente información en forma de respuesta a este post; es decir, tendréis que bajar hasta abajo para ver el último GM Flash Event.


  -------------------------------

  +Event Settings:

  - Channel:

  - Mode:

  - Room:

  - How to join the room [cómo entrar en la sala]:

  - Special rules [normas especiales]:

  -------------------------------


  +Normas del Evento:

  - En salas de 8 a 12 jugadores, tan solo el mejor jugador de ambos equipos obtendrá un arma de su elección* por 30 días.

  - En salas de 16 jugadores, los 2 mejores jugadores del equipo ganador y el mejor jugador del equipo perdedor obtendrán un arma de su elección por 30 días.

  - En salas de 24 jugadores, los 2 mejores jugadores de cada equipo obtendrán un arma de su elección por 30 días.

  - En salas de 32 jugadores, los 3 mejores jugadores de cada equipo obtendrán un arma de su elección por 30 días.

  - Si el evento no es por equipos (ya sea porque es FFA o porque así lo ha decidido el HGM), solo el mejor jugador será recompensado con un arma de su elección por 30 días.

  - Si estáis en la lista de ganadores que publicaremos aquí mismo justo después del evento, tendréis que mandar un ticket diciéndonos qué arma queréis recibir. Por favor, tened en cuenta que tan solo se puede obtener la recompensa antes de la siguiente actualización de contenido.


  *Podéis seleccionar cualquier arma que se haya vendido anteriormente, excepto por las que hemos sacado en la última actualización, armas Gun Smith y armas de los sistemas "mileage" y "Gacha". Además, tened en cuenta que un personaje, un accesorio u objetos para el 6. º slot no se consideran armas.
  Vuestro Equipo de War Rock.

 •   
  Merhaba Askerler!  +Etkinlik Mekaniği:

  - Şu andan itibaren bir sonraki güncellememize kadar GM Flash Etkinlikleri herhangi bir gün ve herhangi bir saatte gerçekleşecek.

  - Etkinlikten birkaç dakika önce, oyunun başlayacağını bildiren birkaç duyuru olacaktır.

  - Herhangi bir kullanıcı, Global Server'a ait olduğu sürece, bu etkinliklere katılabilir ve etkinlikler bu serverda yürütülecektir.

  - Her Flash Etkinliğinden önce, bir HGM bu konuya yanıt olarak aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır. Başka bir deyişle, en son GM Flash Etkinliğini bulmak için aşağı kaydırmanız gerekecektir.


  -------------------------------

  +Etkinlik Ayarları:

  - Kanal:

  - Mod:

  - Oda:

  - Odaya nasıl katılabilirsiniz:

  - Özel kurallar:

  -------------------------------


  +Etkinlik Kuralları:

  - Odadaki GM, etkinlik için herhangi bir özel kural olup olmayacağına karar verecektir. Bu durumda, bu forum gönderisi onlarla güncellenir ve herkese oyun içi duyuru sistemini kullanarak gelip kontrol etmesini söyleriz.

  - Odadaki GM, etkinlik odasına hangi yöntemle girileceğine de karar verecektir (örneğin şifreyi kaldırma, şifreyi buraya yazma vb.).

  - Katılmayı başardığınız kadar çok etkinliğe katılabilirsiniz, ancak yalnızca bir kez ödüllendirilirsiniz (ilk kazandığınızda).


  +Etkinlik Ödülleri:

  - 8 ila 12 oyuncu odası için, her iki takımın da en iyi oyuncusu 30 gün boyunca seçtikleri bir silah * alacaktır.

  - 16 oyuncu odası için kazanan takımdaki en iyi 2 oyuncu ve kaybeden takımdaki en iyi bir kullanıcı 30 gün boyunca seçtikleri bir silah alacaktır.

  - 24 oyuncu odası için, her iki takımın da ilk 2 oyuncusu 30 gün boyunca seçtikleri bir silah alacaklar.

  - 32 oyuncu odası için, her iki takımın da ilk 3'er oyuncusu 30 gün boyunca seçtikleri bir silah alacaklar.

  - Etkinlik takım çalışması tabanlı değilse (bir FFA oyunu gibi ya da HGM tarafından belirtilen farklı), yalnızca en iyi kullanıcı 30 gün boyunca kendi seçtiği bir silahla ödüllendirilir.

  - Etkinliğin bitiminden hemen sonra yayınlanacak olan kazanan listesindeyseniz, ödül olarak almak istediğiniz silahı seçerek bir ticket göndermeniz gerekir. Bir sonraki içerik güncellemesinden önce ödülünüzü talep etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.


  *En son güncellemede bulunan silahlar ve Gun Smith silahları hariç, daha önce satılan herhangi bir silahı seçebilirsiniz. Ayrıca, bir karakterin, bir karakter bölümünün veya 6. yuva öğelerinin bir silah olarak kabul edilmediğini de unutmayın.
  WarRock Ekibiniz. • Witajcie żołnierze!  + Mechanika eventu:

  - Od teraz, aż do następnego patcha, wydarzenia GM Flash będą się odbywać każdego dnia o dowolnej godzinie.

  - Kilka minut przed wydarzeniem pojawi się kilka ogłoszeń w grze informujących o jego rozpoczęciu.

  - Każdy użytkownik może uczestniczyć w tych wydarzeniach, o ile należy do serwera globalnego, ponieważ wydarzenia będą tam rozgrywane.

  - Przed każdym wydarzeniem Flash HGM przedstawi następujące informacje w odpowiedzi na ten wątek. Innymi słowy, musisz przewinąć w dół, aby znaleźć najnowsze wydarzenie GM Flash.


  -------------------------------

  + Ustawienia eventu:

  - Kanał:

  - Tryb:

  - Pokój:

  - Jak dołączyć do pokoju:

  - Zasady specjalne:

  -------------------------------


  + Zasady eventu:

  - GM w pokoju zadecyduje, czy będą jakieś szczególne zasady wydarzenia. W takim przypadku ten post na forum zostałby zaktualizowany o nich, a my powiedzielibyśmy wszystkim, aby przyszli i sprawdzili ich za pomocą systemu ogłoszeń w grze.

  - GM w pokoju również zdecyduje, jaką metodą będzie wejście do pokoju (np. Usunięcie hasła, umieszczenie go tutaj itp.).

  - Możesz uczestniczyć w tylu wydarzeniach, ilu zdołasz dołączyć, ale zostaniesz nagrodzony tylko raz (za pierwszym razem, gdy wygrasz).


  + Nagrody za wydarzenia:

  - W pokojach od 8 do 12 graczy tylko najlepszy gracz w obu drużynach otrzyma wybraną broń * na 30 dni.

  - W pokojach 16-osobowych dwóch najlepszych graczy ze zwycięskiej drużyny i najwyższy użytkownik z drużyny przegrywającej otrzyma wybraną broń na 30 dni.

  - W pokojach z 24 graczami 2 najlepszych graczy z obu drużyn otrzyma wybraną broń na 30 dni.

  - W pokojach z 32 graczami 3 najlepszych graczy z obu drużyn otrzyma wybraną broń na 30 dni.

  - Jeśli wydarzenie nie jest oparte na drużynach (ponieważ jest to FFA lub zostało określone przez HGM), tylko najlepszy użytkownik zostanie nagrodzony wybraną bronią przez 30 dni.

  - Jeśli jesteś na liście zwycięzców, która zostanie opublikowana zaraz po zakończeniu wydarzenia, musisz wysłać zgłoszenie, wybierając broń, którą chcesz otrzymać w nagrodę. Pamiętaj, że musisz odebrać nagrodę przed następną aktualizacją zawartości.


  * Możesz wybrać dowolną broń, która była wcześniej sprzedawana, z wyjątkiem broni wydanej w najnowszej aktualizacji, broni z Gun Smith i broni z mileage oraz broni z Gacha. Pamiętaj też, że postać, część postaci lub przedmioty szóstego miejsca nie są uważane za broń.

  Twój War Rock Team. • Salve Soldati!  +Meccaniche dell'evento:

  - Da adesso fino alla nostra nuova patch, l'evento sarà tenuto a qualsiasi ora ed in qualsiasi giorno. 

  - Alcuni minuti prima dell'evento, ci saranno diversi annunci in gioco i quali notificheranno che l'evento sta per partire. 

  - Qualsiasi utente potrà partecipare, a patto che sia del Global Server in quanto l'evento sarà tenuto lì. 

  - Prima di ogni evento Flash, un HGM provvederà le seguenti informazioni come risposta a questa discussione. In altre parole, devi andare giù nella pagina per trovare l'ultimo evento.   -------------------------------

  +Event Settings:

  - Channel:

  - Mode:

  - Room:

  - How to join the room:

  - Special rules:

  -------------------------------


  +Regole dell'evento:

  - Il GM nella stanza deciderà se ci saranno regole particolari per l'evento, in tal caso, questo post verrà aggiornato e diremo a tutti di consultarlo tramite annunci in gioco. 

  - Il GM nella stanza deciderà anche il modo in cui sarà possibile entrare nella room ( es. rimuoverà la password, la posterà qui, etc.)

  - Puoi partecipare a quanti eventi vuoi, ma sarai premiato solo una volta ( la prima volta che vinci)   +Premi:

  - Per stanze da 8 a 12 giocatori , solo il top player di ogni squadrà riceverà un'arma a sua scelta per 30 giorni* 

  - Per stanze da 16 giocatori, i primi 2 giocatori del team vincente riceveranno un'arma a sua scelta per 30 giorni* 

  - Per stanze da 24 giocatori, i primi 2 giocatori di entrambi i Team riceveranno un'arma a sua scelta per 30 giorni* 

  - Per stanze da 32 giocatori, i primi 3 giocatori di entrambi i Team riceveranno un'arma a sua scelta per 30 giorni* 

  - Se l'evento non è basato sui team ( per esempio un FFA o se specificato dall'HGM) solo il primo giocatore riceverà  un'arma a sua scelta per 30 giorni* 

  -Se sei il vincitore presente sulla lista che verrà postata appena dopo l'evento, devi necessariamente inviare un ticket selezionando l'arma che vorresti ricevere come premio. Tieni a mente che devi inviare il ticket  prima della prossima patch.


  * Puoi selezionare qualsiasi arma venduta prima dell'evento, ad eccezione delle armi rilasciate nella recente patch e le armi del gunsmith. Una skin o una parte di essa, o item per la 6th slot, non sono considerate armi.
  Il tuo Team di War Rock

 • Hallo, Soldaten!  +Event Omschrijving:

  - Vanaf nu tot aan de volgende patch, zullen er GM Flash Events op elke dag en elk uur plaatsvinden.

  - Een paar minuten voor het event, zullen er verschillende in-game announcements worden gemaakt om het event aan te kondigen.

  - Iedere speler kan meedoen met de events, zolang ze behoren tot de Global server.

  - Voor elk Flash Event zal een HGM informatie geven als antwoord op deze thread. Je zal naar beneden moeten scrollen om uit te zoeken wat het nieuwste event zal zijn. 


  -----------------------

  +Event Settings:

  - Channel:

  - Mode:

  - Room:

  - How to join the room:

  - Special rules:

  -----------------------


  +Event Regels:

  - De GM in de room zal beslissen of er speciale regels zijn met betrekking tot het event. Als dat zo is, zal de forum post worden ge-update en zullen we tegen alle spelers vertellen dat ze de forum post moeten checken via ons announcement systeem.

  - De GM in de room zal ook beslissen hoe je in de room terecht komt (bijv. wachtwoord verwijderen, op forum posten etc.)

  - Je kunt deelnemen aan iedere event als je wilt, maar je zal maar één keer worden beloond met een prijs (de eerste keer dat je wint).


  +Event Prijzen:

  8 - 12 spelers room: alleen de speler die als eerste eindigt van beide teams zal een wapen van 30 dagen naar keuze* ontvangen.

  16 spelers room: de beste 2 spelers van het winnende team en de beste speler van het verliezende team zullen een wapen van 30 dagen naar keuze* ontvangen.

  24 spelers room: de beste 2 spelers van beide teams zullen een wapen van 30 dagen naar keuze* ontvangen.

  32 spelers room: de beste 3 spelers van beide teams zullen een wapen van 30 dagen naar keuze* ontvangen.

  - Als het event niet team gebasseerd is (omdat het FFA is of als de GM zegt van niet): alleen de speler die als eerste eindigt zal een wapen van 30 dagen naar keuze* ontvangen.

  - Als je op de lijst van winnaars staat die word gepost nadat het event is afgelopen, moet je een ticket sturen met het wapen die je graag wilt ontvangen. Onthoud dat je je wapen moet claimen voor de volgende content update.

  * Je mag elke wapen kiezen die we in het verleden hebben verkocht, behalve de wapens die uitgekomen zijn met de meest recente patch en Gun Smith wapens. Onthoud ook dat een character, character parts of 6th slot items niet onder de term 'wapen' vallen.   Jouw War Rock Team  Regards,

  [HGM]Selfish


 • Hallo, Soldaten!
  +Event Mechanik:

  - Von jetzt an bis zu unserem nächsten Patch werden die GM Flash Events an zufälligen Tagen & Uhrzeiten stattfinden.

  - Einige Minuten vor dem Event wird es mehrere Announcements im Spiel geben, die über den Beginn des Events informieren.

  - Jeder Spieler kann an diesen Events teilnehmen, solange sie zum Global Servergehören, da die Events dort stattfinden werden.

  - Vor jedem Flash-Event wird ein HGM die folgenden Informationen als Antwort auf diesen Thread bereitstellen. Mit anderen Worten: Ihr müsst nach unten scrollen, um das letzte GM-Flash-Event zu finden.


  -------------------------------

  +Event-Einstellungen:

  - Channel:

  - Modus:

  - Raum:

  - Wie ihr den Raum betreten könnt:

  - Besondere Regeln:

  -------------------------------


  +Event-Regeln:

  - Der GM im Raum entscheidet, ob es spezifische Regeln für das Event geben wird. In diesem Fall würde dieser Forumsbeitrag mit ihnen aktualisiert, und wir würden jedem sagen, er solle kommen und sie mit dem ingame Announcement-System im Spiel überprüfen.

  - Der GM im Raum wird auch entscheiden, auf welche Weise der Event-Raum betreten werden soll (z.B. Entfernen des Passworts, hier posten, etc.).

  - Ihr könnt an so vielen Events teilnehmen, wie es euch gelingt, teilzunehmen, aber ihr werdet nur einmal belohnt (beim ersten Mal, wenn ihr gewinnt).


  +Event-Belohnungen:

  - Für Räume mit 8 bis 12 Spielern erhält nur der beste Spieler beider Teams 30 Tage lang eine Waffe seiner Wahl*.

  - Für Räume mit 16 Spielern erhalten die besten 2 Spieler des Gewinnerteams und der beste Benutzer des Verliererteams 30 Tage lang eine Waffe ihrer Wahl*.

  - Für Räume mit 24 Spielern erhalten die besten 2 Spieler beider Teams 30 Tage lang eine Waffe ihrer Wahl.

  - Für Räume mit 32 Spielern erhalten die besten 3 Spieler beider Teams 30 Tage lang eine Waffe ihrer Wahl.

  - Wenn es sich nicht um einen teambasierten Raum handelt (entweder weil es sich um FFA handelt oder weil es von der HGM festgelegt wurde), erhält nur der beste Spieler 30 Tage lang eine Waffe seiner Wahl.

  - Wenn du auf der Gewinnerliste stehst, die unmittelbar nach dem Ende des Events veröffentlicht wird, dann musst du ein Ticket einsenden und die Waffe auswählen, die du als Belohnung erhalten möchtest. Bitte beachte, dass du deinen Preis vor dem nächsten Content-Update einfordern musst.


  *Ihr könnt jede Waffe auswählen, die zuvor verkauft wurde, mit Ausnahme der Waffen, die im neuesten Patch veröffentlicht wurden, und der Gun Smith-Waffen. Bitte beachtet auch, dass ein Charakter, ein Charakterteil oder Gegenstände des 6. Platzes nicht als Waffe betrachtet werden.
  Euer War-Rock-Team.

 • Salut, soldats!  + Mécanique de l'événement:

  - À partir de maintenant et jusqu'à notre prochain patch, les événements Flash GM auront lieu à n'importe quel jour et à n'importe quelle heure.

  - Quelques minutes avant l'événement, il y aura plusieurs annonces dans le jeu informant du début de celui-ci.

  - Tout utilisateur peut participer à ces événements tant qu'il appartient au serveur global, car les événements y seront exécutés.

  - Avant chaque événement Flash, un HGM fournira les informations suivantes en réponse à ce fil de discussion. En d'autres termes, vous devrez faire défiler vers le bas pour découvrir le dernier événement GM Flash.


  -------------------------------

  + Paramètres de l'événement:

  - Canal: -

  - Mode: -

  - Chambre: -

  - Comment rejoindre la salle: -

  - Règles spéciales: -

  -------------------------------


  + Règles de l'événement:

  - Le directeur général de la salle décidera s'il y aura des règles spécifiques pour l'événement. Dans ce cas, ce message du forum serait mis à jour avec eux, et nous disions à tout le monde de venir les vérifier en utilisant le système d'annonce en jeu.

  - Le directeur général de la salle décidera également de la méthode pour entrer dans la salle d'événements (par exemple, supprimer le mot de passe, l'afficher ici, etc.).

  - Vous pouvez participer à autant d'événements que vous parvenez à rejoindre, mais vous ne serez récompensé qu'une seule fois (la première fois que vous gagnez).


  + Récompenses d'événement:

  - Pour les salles de 8 à 12 joueurs, seul le meilleur joueur des deux équipes recevra une arme de son choix * pour 30 jours.

  - Pour 16 salles de joueurs, les 2 meilleurs joueurs de l'équipe gagnante et le meilleur utilisateur de l'équipe perdante recevront une arme de leur choix pour 30 jours.

  - Pour 24 salles de joueurs, les 2 meilleurs joueurs des deux équipes recevront une arme de leur choix pour 30 jours.

  - Pour 32 salles de joueurs, les 3 meilleurs joueurs des deux équipes recevront une arme de leur choix pour 30 jours.

  - Si l'événement n'est pas basé sur une équipe (soit parce qu'il s'agit d'un FFA, soit parce qu'il a été spécifié par le HGM), alors seul le meilleur utilisateur sera récompensé avec une arme de son choix pour 30 jours.

  - Si vous êtes sur la liste des gagnants qui sera publiée juste après la fin de l'événement, vous devez envoyer un ticket en sélectionnant l'arme que vous souhaitez recevoir en récompense. Veuillez noter que vous devez réclamer votre prix avant la prochaine mise à jour du contenu.


  ** Vous pouvez sélectionner n'importe quelle arme qui a été vendue auparavant, à l'exception des armes publiées dans le patch le plus récent, des armes Gun Smith et des armes de milegage et Gacha. Notez également qu'un personnage, une partie de personnage ou des objets de 6e emplacement ne sont pas considérés comme une arme.  Amusez-vous dans le jeu!


  Votre équipe War Rock.

This discussion has been closed.